Yhdistyksen säännöt

Killan vuonna 2014 uudistetut säännöt löytyvät myös PDF-versiona

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Saaristomeren merivartiokilta ry, Skärgårdshavets sjöbevakningsgille rf ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

2. Tarkoitus ja toiminta

Kilta toimii aktiivisesti maanpuolustus- ja merivartiohengen kohottamiseksi sekä veneilyturvallisuuden parantamiseksi sukupuoleen, ikään ja sotilasarvoon katsomatta.

Kilta pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta, edistämään maanpuolustusharrastusta sekä tekemään tunnetuksi Suomen turvallisuuspolitiikan historiallista taustaa ja nykyisyyttä.

Killan tarkoituksena on jäsentensä yhdyssiteenä toimiminen, yhteistyön kehittäminen Suomessa toimivien merellisten turvallisuusviranomaisten sekä veneily- ja maanpuolustusyhdistysten kanssa sekä merivartioperinteiden vaaliminen yhdessä paikallisen merivartioston kanssa.

Tarkoituksena toteuttamiseksi kilta voi kerätä perinneaineistoa, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää koulutus, juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia.

Kilta voi järjestää jäsentensä kesken ampumakilpailuja ja koulutustilaisuuksia, joissa käytetään joko räjähdyspanoksella tai paineilmalla toimivia aseita tai niihin verrattavia laitteita.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, merikuljetustoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä juhlatilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Killassa on erilaisia jäsenluokkia, joita ovat: varsinainen, nuoriso-, perhe- ja kannattava yhteisöjäsen sekä kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja.

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Killan nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluvat muut henkilöt voidaan hyväksyä perhejäsenenä kiltaan samoin perustein kuin varsinaiset jäsenet.

Kannattavaksi yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavalla yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta killan kokouksissa.

Varsinaiset, perhe-, nuoriso- sekä kannattavat yhteisöjäsenet, hyväksyy hakemuksesta killan hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä killan kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut killan toimintaa. Jäsen voidaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi vain, mikäli hän on toiminut killan hallituksen puheenjohtajana.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä osastoja killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta killan kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen eri jäsenryhmille päättää syyskokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Killan toimielimet

Hallitus

Killan toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai kutsuu ulkopuoleltaan muut tarpeelliset toimihenkilöt ja elimet.

Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottamalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Valtuuskunta

Killan hallituksen neuvoa-antavana sekä kiltaa tukevana elimenä voi toimia killan valtuuskunta. Valtuuskuntaan kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä enintään kaksikymmentä (20) jäsentä.

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja muut valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun killan puheenjohtaja sitä vaatii.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Killan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan- tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnan- tai tilintarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Killan kutsuu sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille postitse tai sähköpostitse lähetettävällä henkilökohtaisella kutsulla viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Killan kokouksissa jokaisella varsinaisella, nuoriso- ja perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Killan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian killan varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Killan kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja toiminnan- tai tilintarkastajien niistä antama lausunto.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Killan syyskokouksessa, joka pidetään aikaisintaan syyskuussa ja viimeistään marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 4. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 5. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 6. Valitaan joka toinen vuosi valtuuskunnan puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. Käsitellään muut kokouskutsuissa mainitut asiat.

Killan ylimääräinen kokous pidetään kun killan kokous niin päättää tai hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) killan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10. Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja killan purkamisesta on tehtävä killan kahdessa perättäisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta.

Killan purkautuessa käytetään sen varat ensisijaisesti killan tarkoituksen edistämiseen veneilyturvallisuuden, merivartioperinne- tai maanpuolustustarkoituksiin tai toissijaisesti purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla killan tarkoituksen edistämiseen. Killan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.